Central Investor Information

Central investor Information for Hands-on Mikrofonden A/S af 17/2 2020

Dette dokument indeholder centrale investorinformationer om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. Du anbefales at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering

Hands-on Mikrofonden A/S

Lysholt Allé 8
7100 Vejle
Cvr nr. 4101 8267
FT-nr. 23200

Mål og Investeringspolitik

Formål

Fondens formål er at skabe et afkast til disse investorer ved investering gennem kapitalandele, konvertible lån, ansvarlige lån, m.v. i danske virksomheder med vækstpotentiale, primært inden for områderne Green Tech, Food og AI/digitalisering.

Fondens A-kapitalejere skal forestå en aktiv forvaltning af investeringerne

Investeringsstrategi

Overordnede strategiske mål for investeringerne

 • Selskabets kapital skal forvaltes bedst muligt, således at selskabets ejere efter 5-8 år opnår den bedst mulige forrentning af den af investorerne/ejerne investerede kapital
 • Investeringer skal alene foretages i unoterede værdipapirer, ved anvendelse af lignende instrumenter og primært inden for områderne Green Tech, Food og AI/digitalisering i virksomheder, der har nået enten proof of concept, proof of product og proof of business
 • Investeringsfordelingen skal så vidt muligt se ud som følger, idet denne spredning dog kan ændres af bestyrelsen:
  • Nyinvesteringer á DKK 500.000 i proof of concept virksomheder
  • Nyinvesteringer á DKK 1.000.000 i proof of product virksomheder
  • Nyinvesteringer á DKK 3.000.000 i proof of business virksomheder
  • Halvdelen af fondens investeringer forventes at blive afviklet med tab
  • Investeret kapital må alene anvendes til udvikling og drift i porteføljeselskaber ikke til betaling af eksisterende lån, m.v.
 • Fonden kan ikke optage lån eller geare sine investeringer
 • Fonden kan maksimalt have en eksponering på DKK 6,5 mio. i én porteføljevirksomhed og maksimalt eje 49% af en porteføljevirksomhed

Udbytte

Fonden udbetaler udbytte, når det skønnes forsvarligt men først efter, at der ikke forventes foretaget flere investeringer.

Investeringsperiode

Fonden foretager nye investeringer i en periode på tre år.

Selskabet er ikke en evergreen fond, men har begrænset levetid og skal likvideres eller sælges i sin helhed senest den 31. december 2027.

Risiko/afkastprofil

Fondens risikoprofil er høj og indplaceres i klasse 7. Investeringen er forbundet med risiko på grund af markedsbevægelser, valutaudsving, renteniveauer, konjunkturer og brancher.

Specifikt er risikoen høj, da der investeres i relativt nystartede virksomhede med begrænset historik og med forretningsområder indenfor ny teknologi/processor.

Der forventes et årligt afkast på cirka 12 %. Afkastet er dog afhængig af de enkelte investeringers afkast jf ovenfor.

Omkostninger

Fonden administreres af en ansat ledelse. Ledelsen er kapitalejere i fonden, som a-kapitalejere og modtager ikke bonus. Ledelsen modtager et samlet honorar på DKK 300.000 årligt.

Herunder er der indgået aftaler med øko-systemer, der skal assistere med identifikation, forretningsudviklingssparring, pitchtræning og screening af virksomheder. Der er indgået særskilte aftaler med disse om et årligt honorar samlet på DKK 225.000 ex moms.

Udover vederlag til ledelsen og øko-systemer afholdes administrative omkostninger, investeringsomkostninger, markedsføring og omkostninger til studietur for kapitalejere

Fondens samlede årlige omkostninger forventes at andrage årligt DKK 1.250.000.

Ejertid

Værdipapirer er ikke omsætningspapirer og kan ikke afhændes i perioden. Dog har a-kapitalejere ret til at tilbagesælge værdipapirer til kurs 80 indenfor en periode på 18 måneders, såfremt der ikke er foretaget investeringer i porteføljeselskaber.

I tilfælde af død eller teminalsygdom har a-kapitalejere desuden en ret til at tilbagesælge værdipapirerne.

Praktiske informationer

Fonden er en lukket investeringsfond, og tegningen er enkeltstående, dog kan der de kommende 12 måneder
indgås aftaler med a-kapitalejere.

Fonden er hjemmehørende i Danmark og skattepligtig i Danmark.

Mere information om fonden herunder konceptpræsentation, årsrapporter, markedsrapporter og information om fonden og dets porteføljen kan rekvireres hos fondens ledelse.

Ledelsen kan kun holdes ansvarlig for eventuelle erklæringer i dette dokument, som er vildledende, fejlagtige eller som ikke er i overensstemmelse med de aktuelle dele af fondens konceptpræsentation.