Central investorinformation

Dokument med central investorinformation for selskabet Hands-on Mikrofonden, CVR nr. 41 01 82 67 

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab samt at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

 

Generel information 

Navn på PRIPP-produkt Kapitalandele i Hands-on Mikrofonden
Navn på PRIPP-producent      Selskabet Hands-on Mikrofonden
Kontaktoplysninger www.hands-on-mikrofonden.dk
mail jb@hands-on-mikrofonden.dk
tlf 4122 2229
Kompetent myndighed Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø
Produktionsdato Datoen for dette dokument er 20. februar 2020

Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå.

 

Hvad dette produkt drejer sig om 

Type
Selskabet, Hands-on Mikrofonden, er en unoteret selvforvaltende alternativ investeringsfond. Den er etableret som et kapitalselskab i henhold til Selskabsloven. Ved investering erhverves derfor unoterede kapitalandele (tillige benævnt ”Produktet”) i fonden.

Mål og midler
Produktet har til formål at skabe et afkast til fondens ejere efter 8 år, gennem fondens investeringer i unoterede værdipapirer i danske selskaber med vækstpotentiale primært indenfor områderne Clean Tech, Food og AI/Digital, der har nået enten proof of concept, proof of product eller proof of business. Afkastets størrelse afhænger primært af fondens evne til at finde værdifulde investeringer/porteføljeselskaber, afdække risici og optimere afkast ved due diligence og aftaleindgåelse, porteføljevirksomhedernes evne til at udvikle sig som forventet samt udviklingen på det relevante produkt og geografiske marked. Fondens evne til at finde værdifulde investeringer/porteføljeselskaber skabes ved, at A-investorer indstiller potentielle virksomheder for fonden, og fondens B-kapitalejere, der udgør investeringskomitéen, godkender disse indstillinger, således at fonden herefter kan foretage investeringerne. Investeringsfordelingen skal så vidt muligt se ud som følger, idet denne spredning dog kan ændres af fondens bestyrelse. – Nyinvesteringer i i alt ca. 18 virksomheder er fordelt med DKK 500.000 i hver proof of concept virksomhed, DKK 1.000.000 i hver proof of product virksomhed og DKK 3.000.000 i hver proof of business virksomhed. Der er afsat 2 * de nyinvesterede beløb til follow-up investeringer. Halvdelen af fondens investeringer forventes at blive afviklet med tab. Fonden kan ikke optage lån eller geare sine investeringer. Fonden kan maksimalt have en eksponering på DKK 6,5 mio. i én porteføljevirksomhed, og maksimalt eje 49% af en porteføljevirksomhed. Porteføljeselskabets udvikling bistås af en eller flere A-kapitalejere, der tillige indgår som bestyrelsesformand i porteføljeselskabet. Investors afkast er i høj grad proportionalt med afkastet ved (succesfuldt) salg af fondens porteføljeselskaber, idet fondens løbende omkostninger ligger fast.

Forventede detailinvestor
Produktet udbydes til detailinvestorer i Forordning 1286/2014’s forstand. Produktet er tiltænkt investorer, som kan tåle at tabe hele det investerede beløb, men ønsker at investere med henblik på muligheden for at opnå et afkast indenfor 8 år. Produktet kan alene erhverves af følgende nøje udvalgte investorer: A. personer (A-investorer), der som fast medlem af fondens investeringskomités rådgivningsudvalg, har et godt kendskab til et eller flere af fondens investeringsområder og aktivt (og på eksklusiv basis) udvælger/indstiller porteføljeselskaber til fondens investeringskomité, og som investerer hver DKK 250.000 i fonden. Vedkommende skal endvidere have erfaring med/kunne indgå som bestyrelsesformand i et eller flere af fondens porteføljevirksomheder. B. personer (B-investorer), der investerer hver DKK 10 mio. og hver indtager en plads i fondens investeringskomité, der godkender de af A-investorerne indstillede porteføljeinvesteringer. Andre personer kan ikke investere i Produktet. 

Løbetid
Produktet har udløbsdato den 31. december 2027, men selskabet Hands-on Mikrofonden har ret til at foretage førtidig indfrielse/lukning.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få? 

Risikoindikator
Den summariske risikoindikator angiver dette Produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at Produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi investeringsfonden ikke er i stand til at betale dig. Produktet er klassificeret som 6 ud af 7, som er den næsthøjeste risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et højt niveau, og dårlige markedsbetingelser påvirker med stor sandsynlighed fondens evne til at betale dig. Risikovurderingen afspejler, at fonden investerer i unoterede værdipapirer i danske selskaber med vækstpotentiale primært indenfor områderne Clean Tech, Food og AI/Digital, der har nået enten proof of concept, proof of product eller proof of business. Dette Produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering. Hvis investeringsfonden ikke er i stand til at betale det, den skylder, kan du tabe noget af eller hele det investerede beløb. Du påtager dig dog ikke yderligere forpligtelser, og kan derfor ikke tabe mere end det investerede beløb.

I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder Produktet i den tid, fonden anbefaler, forventeligt 5-8 år. Du bør ikke indløse Produktet tidligere. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligere tidspunkt, og du kan få markant mindre tilbage. Der er ingen beskyttelse mod markedsrisici, kreditrisici m.v. Vær opmærksom på at Produktet er ikke-likvidt og at der således er en væsentlig likviditetsrisiko. Du måske ikke er i stand til at indløse tidligere eller kun kan indløse til en kurs, der påvirker det beløb, du får tilbage, markant.

Resultatscenarier ved investering på DKK 250.000 og DKK 10 mio.
Nedenstående tabel viser det beløb, som du kan få tilbage i løbet af de næste 8 år, under forskellige scenarier, hvis du investerer hhv. DKK 250.000 og DKK 10 mio. De viste scenarier illustrerer, hvorledes din investering kan udvikle sig. Du kan sammenligne dem med scenarierne for andre produkter. De viste scenarier er et skøn over den fremtidige udvikling, baseret på nuværende markedsforhold som viser, hvordan værdien af denne investering varierer, og er ikke en præcis indikator. Hvad du får, afhænger af udviklingen i markedet, og hvor længe du beholder Produktet samt en række andre faktorer. Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold, og der er ikke taget højde for den situation, at investeringsfonden ikke er i stand til at betale dig.

Investering DKK 250.000 efter omkostninger

Scenarier

 1 år

 4 år

8 år (anbefalet inv. periode)

Stress-scenarie

Investering retur

DKK 156.575

DKK 2.500

DKK 260.768

Gns afkast hvert år

-37,4 %

– 68,4 %

0,5 %

Ufordelagtigt scenarie

Investering retur

DKK 177.500

DKK 2.500

DKK 313.176

Gns afkast hvert år

-29,0 %

-68,4 %

2,9 %

Moderat scenarie

Investering retur

DKK 203.420

DKK 3.750

DKK 498.885

Gns afkast hvert år

-18,6 %

-65,0 %

9,0 %

Fordelagtigt scenarie

Investering retur

DKK 229.873

DKK 49.810

DKK 676.445

Gns afkast hvert år

-8,1 %

-33,2 %

13,3 %

Investering DKK 10.000.000 efter omkostninger

Scenarier

 1 år

 4 år

8 år (anbefalet investeringsperiode)

Stress-scenarie

Investering retur

DKK 6.263.004

DKK 100.000

DKK 10.430.734

Gns afkast hvert år

-37,4 %

– 68,4 %

0,5 %

Ufordelagtigt scenarie

Investering retur

DKK 7.099.991

DKK 100.000

DKK 12.527.054

Gns afkast hvert år

-29,0 %

-68,4 %

2,9 %

Moderat scenarie

Investering retur

DKK 8.136.784

DKK 150.000

DKK 19.955.383

Gns afkast hvert år

-18,6 %

-65,0 %

9,0 %

Fordelagtigt scenarie

Investering retur

DKK 9.194.903

DKK 1.992.418

DKK 27.058.858

Gns afkast hvert år

-8,1 %

-33,2 %

13,3 %

Dette Produkt bør ikke indløses før tid. Det betyder, at det er svært at vurdere, hvor meget du får tilbage, hvis du indløser før afslutningen af den anbefalede investeringsperiode. Enten kan du ikke indløse før tid, eller du skal betale store omkostninger eller vil lide et stort tab, hvis du gør det. Bemærk, at kun A-investorer kan indløse før tid (ikke B-investorer). De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve Produktet, men inkluderer ikke de omkostninger, du betaler til din rådgiver. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage.

Hvad sker der, hvis selskabet Hands-on Mikrofonden ikke er i stand til at foretage udbetalinger? 

Du kan blive udsat for et økonomisk tab, hvis fonden ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser. Der er ikke nogen kompensations- eller garantiordning, der kan kompensere for dette tab. Som investor hæfter du alene for dit indskud og begrænser dermed dit tab maksimalt hertil..

Hvilke omkostninger er der? 

Afkastforringelsen (RIY) viser, hvad effekten af de samlede omkostninger, som du betaler, har for det afkast på investeringen, du eventuelt får. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger. De her viste beløb er selve Produktets kumulative omkostninger. De omfatter eventuelle ”strafgebyrer” for indløsning før tid. Bemærk dog, at kun A-investorer kan indløse før tid. Det forudsættes, at du investerer hhv. DKK 250.00 eller DKK 10 mio. Tallene er et skøn og kan ændre sig i fremtiden.

Omkostninger over tid

Investering DKK 250.000

Hvis du indløser efter

1 år

4 år

8 år

Samlede omkostninger

DKK 50.000 DKK 25.300 DKK 47.453

Afkastforringelsen pr. år (RIY)*

20 % 23,4 % 1,25 %

Investering DKK 10.000.000

Hvis du indløser efter

1 år

4 år

8 år

Samlede omkostninger

DKK 2.000.000 DKK 1.011.999 DKK 1.898.132

Afkastforringelsen pr. år (RIY)*

20 % 23,4 % 1,25 %

 

Omkostningernes sammensætning
Nedenstående tabel viser:

  • Hvordan det investeringsafkast, som du eventuelt får ved afslutningen af den anbefalede investeringsperiode, hver år påvirkes af de forskellige omkostningstyper
  • Betydningen af de forskellige omkostningskategorier

 

Denne tabel viser afkastforringelsen pr. år

Engangsomkostninger

Entry omkostninger
(indtrædelsesomkostninger)

0 %

Effekten af de omkostninger, du betaler, når du opretter din investering.

Exit omkostninger
(udtrædelsesomkostninger)

0 %

Effekten af de omkostninger, du påføres ved udløbet af din investering.

Løbende omkostninger

Porteføljeplejetransaktions-omkostninger

0 %

Effekten af omkostninger ved vores køb og salg af underliggende investeringer i forbindelse med produktet.

Andre løbende omkostninger

1,25 %

Effekten af omkostninger, som beregnes hvert år for forvaltning af dine investeringer.

Yderligere omkostninger

Resultat-gebyrer

0 %

Effekten af resultat-gebyret.

Carried interests

0 %

Effekten af carried interests.

 

Hvor længe bør jeg beholde investeringen, og kan jeg tage pengene ud undervejs? 

Anbefalet investeringsperiode: 8 år.

Dette Produkt er beregnet til investering i 8 år. Du bør være parat til at beholde din investering i 8 år. B-investorer kan ikke indløse tidligere. A-investorer kan indløse før tid: frem til 1. juli 2021 til 80% af investeret beløb, og derefter i tilfælde ad død/terminal sygdom til investeret beløb med forrentning 6% p.a. Fonden kan kræve indløsning fra investorerne ved nedlukning/exit, og kan ske tidligere end 8 år, hvis markedsforholdene tilsiger dette. Ved at investeringshorisonten er baseret på denne årrække, ønsker investeringsfonden at have tid til at udvikle sine porteføljeselskaber tilstrækkeligt til, at disse kan give forventet afkast ved salg.

Det anbefales, at du som A-investor ikke indløser tidligere. Den faktiske risiko kan variere betydeligt ved en indløsning før den anbefalede investeringsperiode. Ved indløsning (som ikke er begrundet i død/terminalsygdom) f.eks. den 31. december 2020 eller den 1. maj 2021 vil du kun få kapitalandelene indfriet til 80% af dit investerede beløb. Du vil derfor lide et tab og gå glip af en eventuel kursgevinst. Hvis du indløser som følge af død/terminalsygdom, vil du – uanset datoen herfor – alene modtage det investerede beløb med en forrentning på 6% p.a. Du vil derfor gå glip af en eventuel yderligere kursgevinst. Du må ikke sælge dit Produkt, medmindre det er til fonden selv, og her skal du sælge til en kurs, der påvirker det beløb, som du får tilbage, markant, jf. umiddelbart ovenfor. Se også afsnittet om omkostninger ovenfor.

Produktet er illikvidt sammenlignet med børsnoterede produkter. Det må ikke sælges til andre end udstedende selskab.

Hvordan kan jeg klage? 

Hvis du har klager over Produktet, producentens adfærd eller den person, der rådgiver om eller sælger Produktet, kan du indgive din klage via e-mail til jb@hands-on-mikrofonden.dk. Eller pr. brev til investeringsfondens direktion Att. Direktionen, Hands-on Mikrofonden ApS, Lysholt Alle 8, 7100 Vejle.

Anden relevant information 

Der er yderligere relevante oplysninger, du bør gennemgå. Det er følgende dokumenter: investeringsaftale, udbudsdokument, generalforsamlingsprotokollat, tegningslister, ejeraftale, vedtægter, definitionskatalog, investeringspolitik, investeringsaftaler, forretningsordener, hands-on Investor kontrakt, privatlivspolitik. Disse dokumenter samt nærværende central investorinformation kan rekvireres ved skriftlig henvendelse til Fonden Hands-on Mikrofonden, Lysholt Allé 8, 7100 Vejle. Du skal ikke betale herfor. Oplysninger om markedet for unoterede værdipapirer på de pågældende investeringsområder i Danmark generelt og forudsigelser om markedets udvikling vil tillige være relevant for dig. Sådan information stiller Hands-on Mikrofonden dog ikke til rådighed.